Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Cepesedan 10 mg/ml

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cepesedan 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni i bydła
Detomidyny chlorowodorek

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Cepesedan jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań zawierającym:
Substancje czynne:
Detomidyny chlorowodorek 10,0 mg/ml
(co odpowiada 8,36 mg detomidyny)
Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 1,0 mg/ml

WSKAZANIA

Do sedacji i łagodnej analgezji koni i bydła w celu ułatwienia przeprowadzenia badań i różnych zabiegów lekarskich, takich jak niewielkie zabiegi chirurgiczne.
Detomidynę można stosować w celu:
• Przeprowadzenia badań (np. endoskopii, badań rektalnych i ginekologicznych, zdjęć rentgenowskich)
• Przeprowadzenia niewielkich zabiegów chirurgicznych (np. szycie ran, leczenie zębów, leczenie ścięgien, usuwanie guzów skórnych, zabiegi na strzykach)
• Przed przeprowadzeniem zabiegów lekarskich i podawaniem innych leków (np. korekcja kopyt u koni, zakładanie sondy nosowo-żołądkowej)

Do premedykacji przed podaniem anestetyków iniekcyjnych lub wziewnych.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią punktu 12.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami pracy serca lub chorobami układu oddechowego.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby lub nerek.
Nie stosować u zwierząt w złej kondycji ogólnej (np. odwodnionych).
Nie stosować w połączeniu z butorfanolem u koni z kolką.
Nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Wstrzyknięcie detomidyny może wywołać następujące działania niepożądane:
- Bradykardia,
- Przejściowy spadek lub wzrost ciśnienia krwi,
- Depresja oddechowa, rzadko hiperwentylacja,
- Wzrost poziomu glukozy we krwi,
- Tak jak przy stosowaniu innych preparatów o działaniu uspokajającym, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić paradoksalne zachowania (pobudzenie),
- Niezborność ruchowa,
- Skurcze macicy
- U koni: arytmia, bloki przedsionkowo-komorowe lub zatokowo-przedsionkowe,
- U bydła: zahamowanie motoryki żwacza, wzdęcia, porażenie języka.

Przy stosowaniu dawek powyżej 40 μg/kg masy ciała, mogą wystąpić także następujące objawy: pocenie, nastroszenie sierści i drżenie mięśni, przejściowe wypadnięcie prącia u ogierów i wałachów oraz łagodne wzdęcie żwacza i nasilone ślinienie u bydła.
U koni w bardzo rzadkich przypadkach po podaniu substancji sympatykomimetycznych działających na receptory alfa-2, mogą wystąpić łagodne objawy kolki, ponieważ substancje z tej grupy przejściowo hamują motorykę jelit. Należy rozważyć stosowanie detomidyny u koni z objawami kolki lub wgłobienia jelit.
Działanie moczopędne obserwuje się w ciągu 45 do 60 minut od podania.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, bydło.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Do podawania dożylnego (IV) lub domięśniowego (IM). Produkt wstrzykiwać powoli. Rozwinięcie działania następuje szybciej po podaniu drogą dożylną.
Dawkowanie w μg/kg Dawkowanie w ml/100 kg Poziom uspokojenia Początek działania (min) Długość działania (godz.)
konie bydło
10-20 0,1-0,2 Niewielki 3-5 5-8 0,5-1
20-40 0,2-0,4 Umiarkowany 3-5 5-8 0,5-1

Gdy wymagane jest uzyskanie długotrwałego uspokojenia i znieczulenia, można zastosować dawkę od 40 do 80 μg/kg. Efekt działania utrzymuje się wówczas do 3 godzin.
W przypadku podawania z innym produktem w celu nasilenia działania uspokajającego lub w celu premedykacji przed znieczuleniem ogólnym, można stosować dawkę od 10 do 30 μg/kg.
Przed rozpoczęciem planowanego zabiegu zaleca się odczekanie 15 minut od podania detomidyny.

Aby uniknąć przedawkowania, należy określić masę ciała leczonego zwierzęcia z największą możliwą dokładnością.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi w tej samej strzykawce

OKRES KARENCJI

Konie, bydło:
Tkanki jadalne: 2 dni
Mleko: 12 godzin

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie i na pudełku.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Po upływie terminu ważnościniewykorzystany produkt należy wyrzucić.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
W początkowej fazie sedacji, zwłaszcza konie mogą gwałtownie zacząć się chwiać i opuszczać głowę przy jednoczesnym utrzymywaniu pozycji stojącej. Bydło, a w szczególności cielęta mają tendencję do kładzenia się. Z tego względu należy dokładnie wybrać miejsce zabiegu, tak, aby zapobiec ewentualnym urazom. Szczególnie w przypadku koni należy zadbać o zachowanie podstawowych środków bezpieczeństwa, mających na celu zapobieżenie zranieniu się zwierzęcia.
W czasie i po podaniu preparatu, bydło powinno być utrzymywane w pozycji mostkowej w celu uniknięcia wystąpienia wzdęcia żwacza i zakrztuszenia się pokarmem lub śliną. Głowa i szyja leżącego zwierzęcia powinny być skierowane ku dołowi.
U zwierząt we wstrząsie, z niewydolnością wątroby lub nerek stosować produkt jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka. Produktu nie należy stosować u zwierząt z zaburzeniami czynności serca (z współistniejącą bradykardią i ryzykiem wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego), z chorobami układu oddechowego, wątroby i nerek; we wstrząsie lub jakimkolwiek stanie stresowym. Nie stosować detomidyny w połączeniu z butorfanolem u koni, u których występowały choroby wątroby lub zaburzenia pracy serca.
Zaleca się wstrzymanie podawania karmy na co najmniej 12 godzin przed znieczuleniem. Nie podawać wody ani pokarmu leczonym zwierzętom, aż do momentu ustąpienia efektów działania leku. Przy wykonywaniu bolesnych zabiegów, detomidyna powinna być podana tylko w połączeniu z innym z lekiem przeciwbólowym lub przy dodatkowym znieczuleniu miejscowym.
W oczekiwaniu na rozwinięcie działania leku, zwierzętom należy zapewnić spokój.
W przypadku długotrwałego działania niezbędna jest ochrona zwierząt przed gorącem lub chłodem.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji lub połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. NIE WOLNO PROWADZIĆ POJAZDÓW ze względu na możliwość wystąpienia działania uspokajającego i zmian w ciśnieniu krwi.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
Po przypadkowym rozlaniu na skórę przemyć dużą ilością wody. Zdjąć zabrudzone części ubrania, które mają bezpośredni kontakt ze skórą.
Po przypadkowym dostaniu się leku do oczu, należy przemyć je obficie świeżą wodą. Jeżeli pojawią się niepokojące objawy, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Jeżeli produkt podają kobiety w ciąży należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do samoiniekcji, ponieważ przypadkowa ekspozycja na działanie produktu może spowodować wystąpienie skurczów macicy i obniżenie ciśnienia krwi płodu.

DLA LEKARZA:
Detomidyna jest agonistą receptorów alfa 2-adrenergicznych, a po jej podaniu mogą rozwinąć się następujące objawy: uspokojenie zależne od wielkości podanej dawki, depresja oddechowa, bradykardia, obniżenie ciśnienie krwi, suchość w ustach i podwyższenie poziomu cukru we krwi. Odnotowywano także występowanie arytmii przedsionkowych.
Objawy ze strony układu oddechowego i układu krążenia należy leczyć objawowo.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży preparat stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka

Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie innych środków uspokajających jedynie po zapoznaniu się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności dla tych produktów.
Detomidyny nie podawać w połączeniu z aminami sympatykomimetycznymi, takimi jak adrenalina,, dobutamina i epinefryna.
Jednoczesne stosowanie niektórych sulfonamidów potencjonowanych może doprowadzić do wystąpienia arytmii serca i w konsekwencji zgonu. Nie stosować w połączeniu z sulfonamidami.
Należy zachować ostrożność przy podawaniu detomidyny w połączeniu z innymi produktami o działaniu uspokajającym i anastetycznym, ze względu na możliwość nasilenia działania lub działania synergistycznego. W przypadku indukcji znieczulenia z zastosowaniem kombinacji detomidyny i ketaminy przed podaniem halotanu, może wystąpić opóźnienie w pojawieniu się efektów działania halotanu. Należy mieć to na uwadze, aby nie doprowadzić do przedawkowania halotanu. W przypadku stosowania detomidyny w indukcji znieczulenia ogólnego, może ona opóźnić fazę indukcji.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

W razie przypadkowego przedawkowania mogą wystąpić takie objawy jak: arytmia, spadek ciśnienia krwi, opóźnione wybudzanie a także głęboka depresja OUN i depresja oddechowa. Jeżeli objawy te zagrażają życiu zwierzęcia, zalecane jest zapewnienie stabilizacji krążeniowej i oddechowej oraz podanie antagonistów receptorów alfa 2-adrenergicznych.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

21/02/2011

INNE INFORMACJE

Wielkości opakowań:
1 x 1 fiolka szklana po 5 ml.
5 x 1 fiolka szklana po 5 ml.
1 x 1 fiolka szklana po 20 ml.
5 x 1 fiolka szklana po 20 ml.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
Pozwolenie nr 1752/07