Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

Home News
Show menu

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

REGULAMIN KONKURSU „Jak dbasz o zęby swojego psa lub kota ”

REGULAMIN KONKURSU „Jak dbasz o zęby swojego psa lub kota ”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany po nazwą „Jak dbasz o zęby swojego psa lub kota ”i jest nazwany dalej: „Konkursem”. Organizatorem konkursu jest ScanVet Poland Sp. z o.o. z siedzibą Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno posiadająca nr NIP 7840003317 (dalej „Organizator”). Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook ScanVet Poland https://www.facebook.com/ScanvetPoland/  od dnia 07.11.2018 do dnia 15.11.2018
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu przez Uczestnika. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2
ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod grafiką konkursową na fanpage Organizatora zdjęcia swojego psa lub kota oraz napisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie „Jak dbasz o zęby swojego psa lub kota”. 

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu ScanVet Poland na Facebook’u. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
b. Nie jest pracownikiem firmy ScanVet Poland sp. z o.o.
c. Zaakceptowała w pełni niniejszy Regulamin.
d. Posiada adres korespondencyjny na terytorium Polski (wysyłka nagród poza granicę Polski nie będzie możliwa).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zadania konkursowego opisanego w paragrafie 2 przez osobę posiadającą status Uczestnika.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami zdjęcia lub posiadać zgodę autora na wykorzystanie i przesłanie zdjęcia w konkursie. Uczestnik oświadcza, że jego zgłoszenie konkursowe nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym również w zakresie praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich. Organizator jest zwolniony przez Uczestnika z odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich wynikłe z działania Uczestnika.
4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być właścicielami lub współwłaścicielami psa lub kota, którego zdjęcie zostało zgłoszone do konkursu.
5. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami, wyrażają zgodę na opublikowanie wyników konkursu (imienia i nazwiska) na profilu ScanVet Poland na portalu Facebook.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 07.11.2018 – 15.11.2018. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do godziny 23.59 dnia 15.11.2018. Zgłoszenia przesłanie po zakończeniu terminu tury konkursu nie będą brane pod uwagę.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane na profilu Facebook ScanVet Poland w dniu 22.11.2018. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy firmy ScanVet Poland. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. W konkursie zostanie wybranych 15 zwycięzców, których zgłoszenia zdaniem Komisji Konkursowej będą najciekawsze. 
4. W przypadku gdy dowolny z produktów ScanVet Poland zgłoszony do plebiscytu Top for Dog 2018 otrzyma nagrodę w tym plebiscycie, wówczas nagrodzonych zostanie dodatkowych 10 zwycięzców, czyli łącznie wyłonionych zostanie 25 zwycięzców.
5. Zwycięzcy konkursu w ciągu 3 dni od wskazania Zwycięzców przez Organizatora przesyłają na adres konkurs@scanvet.pl  dane potrzebne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). W mailu zawierającym dane osobowe do wysyłki nagrody Zwycięzca umieszcza następującą klauzulę:

 „Miejscowość, data ………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wysyłki nagrody w konkursie „Jak dbasz o zęby swojego psa lub kota ”. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Imię i nazwisko…………………………….”

6. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
7. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu na terenie Polski, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przesłania nagrody wygranej w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki nagrody.
8. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa  do dostępu do danych, możliwości ich poprawienia, żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania. 
9. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację zamieszczonych przez siebie zdjęć i odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

§ 5
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest 1 opakowanie produktu Zymodent oraz podkładka pod miskę. Każdy Zwycięzca otrzyma 1 opakowanie Zymodent oraz podkładkę pod miskę.
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne produkty lub na środki pieniężne.
3. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane zwycięzcom w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowych danych wymienionych w paragrafie 4, punkt 7.

§ 6
DANE OSOBOWE
1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie organizacji konkursu i na skutek jego rozstrzygnięcia jest ScanVet Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skiereszewie, przy ul. Kiszkowskiej 9, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108470, e-mail: hurtownia@scanvet.pl, nr tel. 614264920.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu.
3.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, a w zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: firma hostingowa i firma informatyczna.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu przedawnienia obowiązku podatkowego. Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7.  Uczestnicy Konkursu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie

§ 7
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: „Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem – konkurs „Jak dbasz o odporność zęby psa lub kota” w ciągu 14 dni od wyłonienia zwycięzców. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator.
4. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu, bądź zmiany w harmonogramie lub inne zmiany wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Organizator oraz Uczestnicy Konkursu będą starać się rozwiązywać wszelkie kwestie sporne w sposób ugodowy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.