Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Bydło
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Cefur 50 mg/ml

Cefur 50 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla bydła i świń.
(Ceftiofur sodowy)

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cefur 50 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla bydła i świń.
Ceftiofur (jako ceftiofur sodowy)

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Produkt jest proszkiem barwy szarawobiałej do brązowej, pakowanym w fiolki zawierające ceftiofur
sodowy w ilości odpowiadającej1 g lub 4 g ceftiofuru.

Każda fiolka z rozpuszczalnikiem zawiera 20 ml lub 80 ml wody do wstrzykiwań

Roztwór po rekonstytucji zawiera 50 mg ceftiofuru / ml.

WSKAZANIA LECZNICZE

Cefur zawiera ceftiofur, który jest opornym na działanie beta-laktamaz bakteriobójczym
antybiotykiem o szerokim spektrum należącym do grupy cefalosporyn. Produkt jest wskazany do:

1)    Leczenia ostrych, bakteryjnych chorób układu oddechowego bydła wywołanych przez wrażliwe na ceftiofur Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida lub Histophilus somni.

2)    Leczenia ostrej nekrobacylozy międzypalcowej (zanokcicy) u bydła wywołanej przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus.

3)    Leczenia chorób bakteryjnych układu oddechowego świń wywołanych przez wrażliwe na ceftiofur Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i/lub Streptococcus suis.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt wykazujących nadwrażliwość na ceftiofur i inne antybiotyki betalaktamowe.
Nie stosować w przypadku znanej oporności na substancję czynną.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Stosowanie produktu może prowadzić do wystąpienia przemijających dolegliwości w miejscu iniekcji.
Sporadycznie mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości. W przypadku reakcji alergicznej leczenie powinno być przerwane.
U świń może się pojawić miejscowe podrażnienie w miejscu iniekcji i utrzymywać przez 5 lub więcej dni.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.


DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Przygotowanie roztworu (rekonstytucja)

Fiolka 1g: zawartość rozpuścić poprzez dodanie  20 ml wody do wstrzykiwań.
Fiolka 4g: zawartość rozpuścić poprzez dodanie 80 ml wody do wstrzykiwań.

Wskazówki dotyczące przygotowania roztworu:
1.    Usunąć uszczelniającą osłonkę korka z fiolek zawierających proszek i rozpuszczalnik.
2.    Pobrać dokładną wymaganą objętość wody do wstrzykiwań używając sterylnej igły 18G i strzykawki.
3.    Wstrzyknąć odmierzoną objętość rozpuszczalnika do fiolki z proszkiem.
4.    Wstrząsać do momentu pełnego rozpuszczenia proszku.

Najlepsze rezultaty osiąga się po szybkim dodaniu rozpuszczalnika o temperaturze pokojowej. Podczas przygotowywania roztworu, w celu uniknięcia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy przestrzegać zasad aseptyki.

Dawkowanie u bydła i świń:

Gatunki docelowe

Dawka

Dawka przygotowanego roztworu

Wskazanie

Częstotliwość podawania

Bydło

1 mg/kg

1 ml/50 kg

Choroby układu oddechowego

Raz dziennie w 24-godzinnych odstępach, łącznie przez 3-5 dni

Zanokcica

Raz dziennie w 24-godzinnych odstępach, łącznie przez 3 dni

Świnie

3 mg/kg

1 ml/16 kg

Choroby układu oddechowego

Raz dziennie w 24-godzinnych odstępach, łącznie przez 3 dni


W jedno miejsce iniekcji nie należy podawać więcej niż 10 ml roztworu.


ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Należy podawać wyłącznie domięśniowo u bydła i świń. U świń należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wstrzyknięcia w tkankę tłuszczową.

Podczas iniekcji należy przestrzegać normalnych zasad aseptyki.
 
Należy unikać powtórnego wstrzykiwania w to samo miejsce iniekcji.
U świń należy stosować odpowiednio wyskalowane strzykawki w celu podania dawki o dokładnie odmierzonej objętości. Jest to szczególnie istotne przy podawaniu prosiętom o masie ciała poniżej
16 kg.

OKRES KARENCJI
       
Bydło: Tkanki jadalne: 2 dni.
Mleko: zero dni.
Świnie: Tkanki jadalne: 2 dni.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać pojemniki w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.
Produkt przechowywać w lodówce (2 ˚C – 8 ˚C).
Po rekonstytucji produkt może być przechowywany w lodówce (2 ˚C – 8 ˚C) przez okres do 24 godzin.
Po upływie wymienionego okresu należy usunąć wszelkie pozostałości przygotowanego roztworu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie i kartonie.
Po pierwszym napoczęciu (otwarciu) pojemnika, na podstawie wyznaczonego okresu trwałości dla produktu w trakcie użycia, podanego w niniejszej ulotce, należy ustalić datę po której pozostałości produktu powinny zostać usunięte. Ta data powinna zostać wpisana w wyznaczonym miejscu na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dla użytkownika:

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po wstrzyknięciu, wdychaniu, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wystąpienia reakcji krzyżowych na cefalosporyny i vice versa. Reakcje alergiczne na te substancje sporadycznie mogą być poważne.

1.    Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecono nie pracować z takimi preparatami, nie powinny mieć kontaktu z tym produktem.

2.    W celu uniknięcia narażenia z tym produktem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, stosując się do wszystkich zalecanych środków ostrożności.

3.    Jeśli po kontakcie z produktem pojawią się objawy takie jak wysypka na skórze, należy zwrócić się  o pomoc lekarską i okazać lekarzowi niniejsze ostrzeżenia.  Obrzęk twarzy, warg, powiek lub trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Po użyciu należy umyć ręce.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Ceftiofur powinien być zarezerwowany do leczenia stanów klinicznych, które słabo zareagowały lub spodziewa się, że słabo zareagują, na antybiotyki o węższym spektrum działania.
Podczas stosowania produktu należy uwzględnić obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych.
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testów wrażliwości bakterii izolowanych od zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych (regionalnych, na poziomie gospodarstwa) informacjach epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii docelowych.
Stosowanie produktu w  sposób odmienny od zaleceń podanych w Chplw może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na ceftiofur i może obniżać skuteczność leczenia innymi cefalosporynami, z powodu możliwej oporności krzyżowej.

U świń należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wstrzyknięcia w tkankę tłuszczową.

Należy unikać powtórnego wstrzykiwania w to samo miejsce iniekcji.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Badania laboratoryjne u szczurów nie wykazały działania teratogennego, fetotoksycznego ani szkodliwego dla samicy.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało ocenione u bydła i świń w okresie ciąży i laktacji.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
U bydła nie zaobserwowano objawów toksyczności ogólnej po przedawkowaniu.
U świń nie były obserwowane objawy toksyczności ogólnej po domięśniowym podawaniu dawki do 8-krotnie przekraczającej zalecaną, codziennie przez okres 15 dni.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15.12.2009

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (061) 426 49 20
Fax (061) 424 11 47


Opakowania:
Jedna fiolka  zawierająca 1g  Cefur sterylny proszek z jedną fiolką zawierającą 20 ml wody do wstrzykiwań w pudełku kartonowym, pakowane po 1, 6 i 12 zestawów.

Jedna fiolka  zawierająca 4 g  Cefur sterylny proszek z jedną fiolką zawierającą 80 ml wody do wstrzykiwań w pudełku kartonowym, pakowane po 1, 6 i 12 zestawów.

Niektóre wielkości  opakowań mogą nie być dostępne w obrocie .

Inne informacje:
Po podaniu zalecanej dawki, stężenie terapeutyczne ceftiofuru jest osiągane w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Pozwolenie nr: 1935/09

Wydawany na podstawie recepty.

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT.