Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Pies
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Scanofol 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Propofol 10 mg/ml

WSKAZANIA LECZNICZE


Scanofol jest wskazany do stosowania u psów i kotów jako krótko działający, dożylny środek znieczulenia ogólnego, przeznaczony do krótkotrwałych zabiegów, trwających do 5 minut;  do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego z zastosowaniem podtrzymujących dawek zależnych od reakcji; do indukcji znieczulenia ogólnego, w którym podtrzymanie znieczulenia jest zapewniane przez anestetyki wziewne.
Scanofol jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdzie pożądany jest krótki okres wybudzenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na propofol lub substancje pomocnicze zawarte w leku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane podczas indukcji, podtrzymania znieczulenia i wybudzenia występują rzadko. Indukcja przebiega zazwyczaj spokojnie, nieznaczne objawy pobudzenia obserwowano u niewielkiego odsetka zwierząt.
W badaniach klinicznych u kotów w niewielkim procencie przypadków podczas indukcji znieczulenia obserwowano przemijający bezdech a podczas wybudzania charakterystyczne lizanie łap i głowy.
Jeśli przed indukcją obserwowano dyszenie, może ono utrzymywać się podczas późniejszych okresów znieczulenia i wybudzenia.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Scanofol jest przeznaczony do podawania dożylnego u psów i kotów. Przed otwarciem fiolkę należy dokładnie wstrząsnąć. Produkt pobrany z fiolki  powinien być natychmiast zużyty. Niewykorzystaną emulsję pozostałą w opakowaniu należy usunąć. Unikać zanieczyszczenia produktu.

Indukcja znieczulenia: dawkę przeznaczoną do indukcji oblicza się na podstawie masy ciała. Dawka może być podawana stopniowo, w zależności od obserwowanego działania, przez okres 10-40 sekund. Alternatywnie, obliczona dawka może być podana w całości jako pojedyncze wstrzyknięcie (bolus). Dawka konieczna do indukcji znieczulenia ulega zmniejszeniu przez zastosowanie premedykacji.
Poniższe dawki są podane w celach informacyjnych, w praktyce dawka powinna być dobrana na podstawie obserwowanej reakcji na lek.
Średnie dawki do indukcji dla psów i kotów, bez premedykacji lub z premedykacją przy użyciu trankwilizatorów takich jak acepromazyna, są następujące:

  Dawka (mg/kg masy ciała) Objętość preparatu (ml/masa ciała w kg)

Psy

Niepremedykowane

Premedykowane

 

6,5

4,0

 

6,5 ml/10 kg

4,0 ml/10 kg

Koty

Niepremedykowane

Premedykowane

 

8,0

6,0

 

2,0 ml/2,5 kg

1,5 ml/2,5 kgPodtrzymanie znieczulenia: W przypadku, gdy znieczulenie jest utrzymywane przez wstrzykiwanie podtrzymujących dawek propofolu, będą się one różnić u poszczególnych osobników. Podtrzymujące dawki powinny być uzależnione od obserwowanej reakcji. Dawka ok. 1 ml na 4,0 - 8,0 kg masy ciała pozwala utrzymać znieczulenie przez okres do 5 minut.

Podtrzymanie znieczulenia przez anestetyki wziewne: w przypadku stosowania anestetyków wziewnych do podtrzymania znieczulenia ogólnego, praktyka kliniczna wskazuje, że może istnieć potrzeba zastosowania wyższego stężenia początkowego anestetyków wziewnych niż w przypadku indukcji z zastosowaniem barbituranów jak np. tiopentalu.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed otwarciem fiolkę należy delikatnie lecz dokładnie wstrząsnąć. Nie stosować jeśli po wstrząśnięciu emulsja pozostanie rozwarstwiona.
Emulsji nie należy mieszać przed podaniem z innymi substancjami terapeutycznymi ani płynami do infuzji.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.


SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie zamrażać. Chronić przed światłem.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Podczas indukcji znieczulenia, podobnie  jak w przypadku innych anestetyków dożylnych,  może pojawić się łagodna hipotensja i przemijający bezdech.
Podczas stosowania Scanofolu powinno być dostępne odpowiednie wyposażenie umożliwiające utrzymanie drożności dróg oddechowych, przeprowadzenie sztucznego oddychania, podaży tlenu i prowadzenia innych działań resuscytacyjnych.

Przypadkowe podanie okołonaczyniowe rzadko powoduje miejscowe reakcje tkanek.

Podobnie jak w przypadku innych anestetyków dożylnych, należy zachować szczególną ostrożność u psów i kotów z zaburzoną czynnością serca, układu oddechowego, nerek, wątroby a także u zwierząt z hipowolemią lub osłabionych.

Jeśli propofol jest wstrzykiwany bardzo wolno, może wystąpić niewystarczający poziom znieczulenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Jest to lek o bardzo silnym działaniu: należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. Igła powinna być zabezpieczona aż do momentu wykonania iniekcji. Jeśli lek dostanie się na skórę lub do oczu należy natychmiast przemyć je wodą. Po przypadkowej samoiniekcji należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę/opakowanie.
Zalecenia dla lekarza: Nie należy zostawiać pacjenta bez opieki. Należy utrzymywać drożne drogi oddechowe i zastosować leczenie objawowe i wspomagające.

Stosowanie w ciąży, laktacji
Brak danych na temat stosowania propofolu u ciężarnych  suk i kotek, do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Może być stosowany do indukcji znieczulenia u suk przed cesarskim cięciem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
Propofol jest stosowany w połączeniu z popularnie stosowanymi preparatami do premedykacji np. atropina, acepromazyna, diazepam; środkami wziewnymi np. halotan, tlenek azotu, enfluran i analgetykami np. petydyna, buprenorfina. Nie obserwowano niezgodności farmakologicznych.

Emulsji nie należy mieszać przed podaniem z innymi substancjami terapeutycznymi ani płynami do infuzji.

Przedawkowanie  (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne
Przypadkowe przedawkowanie może wywołać depresję sercowo-oddechową. Depresja oddechowa powinna być leczona przy pomocy sztucznej wentylacji tlenem. Depresja sercowo-naczyniowa wymaga podania płynów zwiększających objętość osocza i leków podnoszących ciśnienie krwi.

Główne niezgodności farmaceutyczne
Scanofol nie powinien być mieszany z innymi produktami leczniczymi.    

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

09/06/2011

INNE INFORMACJE

Właściwości:
Propofol jest krótko działającym, dożylnym środkiem do znieczulenia ogólnego, przeznaczonym do krótkotrwałych zabiegów, trwających do 5 minut. Wybudzenie ze znieczulenia jest zazwyczaj szybkie.
Po jednokrotnym podaniu dożylnym (bolus) profil stężenia leku we krwi charakteryzuje się szybką fazą dystrybucji i szybką fazą eliminacji. Nie obserwowano kumulacji leku po wielokrotnym, codziennym podaniu. Wydalanie z moczem jest główną drogą eliminacji metabolitów propofolu z organizmu.
Opakowania:
Fiolki o pojemności 20 ml oraz 50 ml.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
tel. 061 426 49 29
fax. 61 424 11 47

Pozwolenie nr 2089/11